XXX Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomistaXXX Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista
Obaveštenje
Poštovane kolege,
 
Nastavljajući tradiciju održavanja naučnih i stručnih skupova Institut "PKB AGROEKONOMIK" 24. i 25. februara 2016. godine u svečanoj sali Poljoprivredne Korporacije Beograd, u Padinskoj Skeli, organizuje
 
Dokumentacija
 Detaljno uputstvo
Prvi poziv

XXX Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista

 
Cilj savetovanja je da se naučna javnost i proizvođači upoznaju sa najnovijim saznanjima, rezultatima aktuelnih istraživanja, kao i primenom novih tehnologija i tehničkih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji. Na Savetovanju će se prezentovati radovi iz oblasti ratarstva, povrtarstva, stočarstva, veterinarstva, zaštite bilja, mehanizacije i tehnologije prerade biljnih i animalnih proizvoda. Na ovom skupu je predviđeno da osim usmenog izlaganja, autori svoje radove mogu prikazati putem postera.
 
Prijave radova treba da sadrže sledeće elemente:
  • Naslov rada.
  • Imena i prezimena svih autora, njihove titule i zvanja i naziv organizacije u kojima rade.
  • Kratki rezime u koje se daju osnovni cilj, materijal i važniji rezultati (do 250 reči).
  • E-mail prvog autora.
 
Naslove radova treba dostaviti do 25.12.2015 godine na e-mail Instituta "PKB AGROEKONOMIK" (institut-pkb@outlook.com), a za završene radove 22.01.2016, u oba slučaja sa naznakom "Savetovanje agronoma 2016". Molimo Vas da navedene rokove poštujete, kako bi bilo dovoljno vremena za recenzije i pripremu štampe.  Prihvaćeni radovi biće recenzirani i objavljeni u Zborniku naučnih radova.
 

Uputstvo za pripremu postera

 
Poster treba da bude širine 90 cm i visine 95 cm. Mora da sadrži naslov rada, imena autora, a struktura treba da bazira na prepoznatljivim delovima (uvod, metode, rezultati istraživanja, zaključak, slike, grafikoni i sl.).
U toku rada Savetovanja biće predviđeno vreme za razgledanje postera i razgovor sa autorima. Autori su dužni da u predviđenom terminu za razgledanje budu pored postera. Nakon završetka rada Savetovanja, biće predviđena diskusija o radovima prezentovanim na posterima.
 
Uputstvo za pripremu radova za štampanje u Zborniku naučnih radova
 
Rukopis rada kucati na papiru formata ISO B5 (17,60 x 25,01 cm). Koristiti program Word for Windows, srpsku latiničnu tastaturu, font Cambria veličine 9. U podešavanju pasusa obadbrati opciju pojedinačnog proreda. Prilikom ubacivanja tabela i grafikona iz drugih programa, ne treba ih linkovati nego ubacivati kao slike. Naslove i zaglavlja tabela, naslove grafikona i slika, kao i abstrakt prevesti na engleski jezik.
 
Originalni naučni rad - sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja, ne treba da bude duži od 8 kucanih strana (zajedno tekst, tabele, grafikoni i dr.) i ima sledeća poglavlja:
1.       Naslov rada - sve velikim slovima
Ime (na) autora - u fusnoti prve strane navesti puno ime i prezime autora, titulu, naziv i adresu institucije u kojoj je autor (i) zaposlen, e-mail prvog autora
Izvod - skraćeni prlkaz rada u ne više od 200 reči u kojem se daju materijal, ciljevi i glavni rezultati istraživanja
Ključne reči - reči ili termini koji odgovaraju sadržaju rada, a važni su za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada (po azbučnom redu)
Uvod
Materijal i metod rada
Rezultati istraživanja i diskusija
Zaključak
Literatura - razvrstana po abecednom redu. Literaturni podatak treba da sadrži prezime i prvo slovo imena svih autora, godinu, naziv rada, časopis, broj volumena i stranice
Naslov, summary (izvod preveden na engleski), key words i fusnotu prevedene na engleski štampati na posebnoj strani
 
Citiranje autora u tekstu je sa godinom publikovanja rada sa tim da se godina stavlja u zagradu ili ako je citiranje autora u zagradi, godina se navodi posle zareza. Citiraju se prezimena do dva autora, a ako ih ima više, navodi se prezime prvog iza kojeg sledi "i sar."
 
Stručni rad - sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja u ograničenom obimu (npr. jednogodišnja ispitivanja) i ne treba da bude duži od 6 strana. Priprema se po uputstvu za originalni naučni rad.
Pregledni rad -sadrži celovitu analizu određene naučne teme na osnovu već publikovanog materijala uz najmanje 10 autocitata. Tekst ne treba da bude duži od 15 strana i treba da sadrži: naslov rada sa autorima, ključne reči, analizu-diskusiju, literaturu i rezime.
 
Autori predlažu kategoriju rada s tim da predlog podleže recenziji.
 
Radove za objavljivanje u Zborniku radova potrebno je poslati Uređivačkom odboru Savetovanja na e-mail: institut-pkb@outlook.com.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti od dr Divne Simić (ratarski radovi) i dr Mihaila Radivojevića (stočarski radovi) preko:
 
tel.           +381118871175, +381118871550
mob.        +381628035369 (Divna Simić) i +381628035368 (Mihailo Radivojević)
fax.           +381118871125
e-mail: institut-pkb@outlook.com
 
Krajnji rok za slanje radova je 22.01.2016.godine.
 
Molimo autore da se opredele za način prezentacije rada i blagovremeno obaveste Uredništvo. Svi radovi prezentovani na XXX Savetovanju biće štampani u Zborniku naučnih radova.
 
Beograd, 26.11.2015
ORGANIZACIONI ODBOR
 
SRDAČAN POZDRAV
INSTITUT PKB AGROEKONOMIK

 
 
Obaveštenje
 
Poštovane kolege,
 
Nastavljajući tradiciju održavanja naučnih i stručnih skupova Institut "PKB AGROEKONOMIK" 24. i 25. februara 2016. godine u svečanoj sali Poljoprivredne Korporacije Beograd, u Padinskoj Skeli, organizuje
 
XXX Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista
 
Cilj savetovanja je da se naučna javnost i proizvođači upoznaju sa najnovijim saznanjima, rezultatima aktuelnih istraživanja, kao i primenom novih tehnologija i tehničkih rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji. Na Savetovanju će se prezentovati radovi iz oblasti ratarstva, povrtarstva, stočarstva, veterinarstva, zaštite bilja, mehanizacije i tehnologije prerade biljnih i animalnih proizvoda. Na ovom skupu je predviđeno da osim usmenog izlaganja, autori svoje radove mogu prikazati putem postera.
 
Prijave radova treba da sadrže sledeće elemente:
 
- Naslov rada.
 
- Imena i prezimena svih autora, njihove titule i zvanja i naziv organizacije u kojima rade.
 
- Kratki rezime u koje se daju osnovni cilj, materijal i važniji rezultati (do 250 reči).
 
- E-mail prvog autora.
 
 
Naslove radova treba dostaviti do 25.12.2015 godine na e-mail Instituta "PKB AGROEKONOMIK" (institut-pkb@outlook.com), a za završene radove 22.01.2016, u oba slučaja sa naznakom "Savetovanje agronoma 2016". Molimo Vas da navedene rokove poštujete, kako bi bilo dovoljno vremena za recenzije i pripremu štampe.  Prihvaćeni radovi biće recenzirani i objavljeni u Zborniku naučnih radova.
 
Uputstvo za pripremu postera
 
Poster treba da bude širine 90 cm i visine 95 cm. Mora da sadrži naslov rada, imena autora, a struktura treba da bazira na prepoznatljivim delovima (uvod, metode, rezultati istraživanja, zaključak, slike, grafikoni i sl.).
U toku rada Savetovanja biće predviđeno vreme za razgledanje postera i razgovor sa autorima. Autori su dužni da u predviđenom terminu za razgledanje budu pored postera. Nakon završetka rada Savetovanja, biće predviđena diskusija o radovima prezentovanim na posterima.
 
Uputstvo za pripremu radova za štampanje u Zborniku naučnih radova
 
Rukopis rada kucati na papiru formata ISO B5 (17,60 x 25,01 cm). Koristiti program Word for Windows, srpsku latiničnu tastaturu, font Cambria veličine 9. U podešavanju pasusa obadbrati opciju pojedinačnog proreda.
Prilikom ubacivanja tabela i grafikona iz drugih programa, ne treba ih linkovati nego ubacivati kao slike.
Naslove i zaglavlja tabela, naslove grafikona i slika, kao i abstrakt prevesti na engleski jezik.
 
Originalni naučni rad - sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja, ne treba da bude duži od 8 kucanih strana (zajedno tekst, tabele, grafikoni i dr.) i ima sledeća poglavlja:
 
1.       Naslov rada - sve velikim slovima
Ime (na) autora - u fusnoti prve strane navesti puno ime i prezime autora, titulu, naziv i adresu institucije u kojoj je autor (i) zaposlen, e-mail prvog autora
Izvod - skraćeni prlkaz rada u ne više od 200 reči u kojem se daju materijal, ciljevi i glavni rezultati istraživanja
Ključne reči - reči ili termini koji odgovaraju sadržaju rada, a važni su za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada (po azbučnom redu)
Uvod
Materijal i metod rada
Rezultati istraživanja i diskusija
Zaključak
Literatura - razvrstana po abecednom redu. Literaturni podatak treba da sadrži prezime i prvo slovo imena svih autora, godinu, naziv rada, časopis, broj volumena i stranice
Naslov, summary (izvod preveden na engleski), key words i fusnotu prevedene na engleski štampati na posebnoj strani
 
Citiranje autora u tekstu je sa godinom publikovanja rada sa tim da se godina stavlja u zagradu ili ako je citiranje autora u zagradi, godina se navodi posle zareza. Citiraju se prezimena do dva autora, a ako ih ima više, navodi se prezime prvog iza kojeg sledi "i sar."
 
Stručni rad - sadrži neobjavljene rezultate naučnih istraživanja u ograničenom obimu (npr. jednogodišnja ispitivanja) i ne treba da bude duži od 6 strana. Priprema se po uputstvu za originalni naučni rad.
Pregledni rad -sadrži celovitu analizu određene naučne teme na osnovu već publikovanog materijala uz najmanje 10 autocitata. Tekst ne treba da bude duži od 15 strana i treba da sadrži: naslov rada sa autorima, ključne reči, analizu-diskusiju, literaturu i rezime.
 
Autori predlažu kategoriju rada s tim da predlog podleže recenziji.
 
Radove za objavljivanje u Zborniku radova potrebno je poslati Uređivačkom odboru Savetovanja na e-mail: institut-pkb@outlook.com.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti od dr Divne Simić (ratarski radovi) i dr Mihaila Radivojevića (stočarski radovi) preko:
 
tel.           +381118871175, +381118871550
mob.        +381628035369 (Divna Simić) i +381628035368 (Mihailo Radivojević)
fax.           +381118871125
e-mail: institut-pkb@outlook.com
 
Krajnji rok za slanje radova je 22.01.2016.godine.
 
Molimo autore da se opredele za način prezentacije rada i blagovremeno obaveste Uredništvo. Svi radovi prezentovani na XXX Savetovanju biće štampani u Zborniku naučnih radova.
 
Beograd, 26.11.2015
ORGANIZACIONI ODBOR
 
 
 
 
 
SRDAČAN POZDRAV
INSTITUT PKB AGROEKONOMIK